logo

PARTNERSHIPS

AI SOLUTION

Goh Chi Keong
GohChK@yoozoo.com

MARKETING

Liang Pengfei
liangpf@yoozoo.com

PUBLIC RELATIONS

Chris Tan Yong Siang
christys@yoozoo.com

CONTACT US